Politica de confidenţialitate a site-ului web

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A SITE-ULUI WEB TRADUCERI PROFESIONALE 2018 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Acvila, nr. 22-24, Camera 1, Etaj 3, Ap. 301, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14406/08.10.2018 având CUI 39967296 are calitatea de operator de date cu caracter personal (denumit în continuare “Operatorul” sau “Societatea”) şi se angajează să respecte viaţa privată a utilizatorilor site-ului www.traduceriprofi.ro, aflat în proprietatea sa.

Prezenta politică de confidenţialitate se bazează pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumit în continuare “Regulamentul General de Protecţie a Datelor”), care se aplică din data de 25 mai 2018.

Această politica de confidenţialitate descrie modul în care Operatorul colectează, prelucrează, transferă şi protejează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului pe care aceştia le furnizează atunci când utilizează serviciile www.swiss-solutions.ro (denumite în continuare “Serviciile”). Serviciile constau în servicii de: traducere, interpretariat, autorizare/apostilare, design grafic, revizie.

RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR

Operatorul a desemnat un responsabil cu protecţia datelor care poate fi contactat pentru orice întrebări şi nelămuriri privind prelucrarea datelor cu caracter personal la următoare adresa de e-mail contact@traduceriprofi.ro

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Atunci când utilizaţi Serviciile www.traduceriprofi.ro vom prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poştală (denumite în continuare “Date personale”).

SCOPURILE ŞI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Operatorul prelucrează Datele personale în următoarele scopuri:

Marketing, reclamă şi publicitate 

Vom colecta şi utiliza informaţii precum: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa pentru a va transmite informări comerciale legate de Serviciile noastre, însă numai ulterior obţinerii consimţământului expres prin exprimarea opţiunii dumneavoastră în acest sens, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protecţie a Datelor.

Corespondenţa   

Vom colecta informaţii precum: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poştală pentru a vă comunica informări legate de prestarea Serviciilor noastre, precum şi pentru comunicarea oricăror modificări aduse prezentei Politici de confidenţialitate. Prelucrăm aceste date în temeiul executării unui contract, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protecţie a Datelor. Refuzul furnizării datelor mai sus menţionate va conduce la imposibilitatea transmiterii oricăror informaţii legate de Serviciile Societăţii.

5. Îndeplinirea unor obligaţii legale                                                                     

Atunci când autorităţile publice ne solicită anumite informaţii, vom prelucra informaţii precum: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poştală, pentru a răspunde unor astfel de solicitări, în conformitate cu art. 6 alin (1), lit. c) din Regulamentul General de Protecţie a Datelor. Netransmiterea datelor personale mai sus menţionate în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale va putea conduce la producerea unor consecinţe negative (sancţiuni, amenzi etc) pentru Societatea noastră.

DURATA DE STOCARE A DATELOR         

Datele personale vor fi stocate după cum urmează:  Marketing, reclamă şi publicitate – Datele personale vor fi stocate până la momentul în care vă retrageţi consimţământul, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care le-aţi furnizat.                                        

Îndeplinirea unei obligaţii legale – Datele personale vor fi stocate pe toată durata menţionată în obligaţiile legale instituite în sarcina Operatorului. 

Operatorul va şterge sau anonimiza toate Datele personale pentru care v-aţi retras consimţământul, a expirat durata de stocare maximă de 5 ani mai sus menţionată sau care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea oricăruia dintre scopurile enumerate mai sus.     

CÂND ŞI CUM DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE?

Societatea noastră nu va dezvălui Datele personale decât în următoarele situaţii:                                             

a) Atunci când avem acordul dumneavoastră expres în acest sens;                                                   

b) Atunci când suntem obligaţi sa dezvăluim Datele personale în temeiul unei obligaţii legale următoarelor categorii de destinatari: autorităţi publice, auditori sau instituţii competente în realizarea controalelor asupra Operatorului;                                                                                                          

c) Pentru atingerea oricăruia dintre scopurile mai sus enumerate, Societatea noastră poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali, iar acestora le vor fi divulgate Datele personale pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care şi le-au asumat faţă de societatea noastră. Aceşti parteneri pot avea calitatea de persoane împuternicite şi/sau operatori de date independenţi. De asemenea, unii dintre parteneri sunt terţe părţi care nu intenţionează sa prelucreze Datele personale, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau interacţiunilor lor cu Societatea noastră, cum ar fi societăţi care asigură mentenanţa tehnică, auditori financiari sau juridici.  

Va asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că toate entităţile cu care colaborăm prelucrează Datele personale în condiţii de siguranţă şi securitate.                                                

d) Atunci când există litigii şi/sau alte reclamaţii la adresa Societăţii noastre.   

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE ŞI/SAU SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Înainte de a transfera Datele personale unui stat sau organizaţii internaţionale din afara Uniunii Europene şi/sau Spaţiului Economic European, ne vom asigura de respectarea tuturor condiţiilor impuse de Regulamentul General de Protecţie a Datelor, precum şi de orice legislaţie aplicabilă protecţiei datelor cu caracter personal.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor, beneficiaţi de următoarele drepturi în calitate de persoane vizate:                       

1. DREPT DE ACCES – însemnând dreptul dumneavoastră de a solicita confirmarea faptului că Datele personale sunt prelucrate sau nu, iar în caz afirmativ, puteţi solicita accesul la acestea, precum şi anumite informaţii despre acestea. De asemenea, la solicitarea dumneavoastră, veţi primi şi o copie a Datelor personale;                                                                                                 

2. DREPT LA RECTIFICARE – însemnând dreptul dumneavoastră de a obţine rectificarea Datelor personale care sunt inexacte, precum şi completarea Datelor personale care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informaţii suplimentare;

3. DREPTUL LA ŞTERGEREA DATELOR – însemnând că în situaţiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care vă retrageţi consimţământul sau în cazul în care se constată că Datele personale au fost prelucrate ilegal), aveţi dreptul de a obţine din partea Operatorului ştergerea Datelor personale;

4. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMŢĂMÂNTUL – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă retrage, în orice moment, consimţământul pentru prelucrarea Datelor personale, cu menţiunea că prelucrarea Datelor personale anterior momentului retragerii consimţământului rămâne valabilă.

5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – însemnând dreptul dumneavoastră de a primi Datele personale pe care le-aţi furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat şi dreptul de a solicita ca Datele personale sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastră;                                          

6. DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII – Însemnând dreptul dumneavoastră de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării Datelor personale în anumite situaţii reglementate expres de lege (în special în cazul în care contestaţi exactitatea Datelor personale sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră va opuneţi ştergerii Datelor personale). În aceste situaţii, cu excepţia stocării, Datele personale nu vor mai fi prelucrate.

7. DREPTUL LA OPOZIŢIE – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri, inclusiv creării de profiluri (marketing direct, cercetare ştiinţifică, istorică sau statistică, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul).

8. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE – însemnând dreptul dumneavoastră de a depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a Datelor personale. Plângerea se depune la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

MĂSURI DE SECURITATE

Societatea noastră va depune toate diligenţele şi va adopta toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare protejării Datelor personale împotriva pierderii, furtului, utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, dezvăluirii neautorizate, alterării şi distrugerii. În acest sens vom folosi metode precum criptarea, parolarea şi limitarea accesului la Datele personale.  De asemenea, vom actualiza şi testa periodic securitatea tehnologiilor pe care le folosim. Totodată, vom informa şi instrui personalul nostru în legătură cu importanţa confidenţialităţii şi protecţiei datelor dumneavoastră cu caracter personal.

PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR SUB VÂRSTA DE 16 ANI

Toate activităţile de prelucrare prezentate în prezentă politica de confidenţialitate vizează doar persoanele care au cel puţin vârsta de 16 ani. Utilizarea Datelor personale, precum şi a rezultatelor prelucrării acestora este strict interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani, fără consimţământul părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora. Totuşi, în situaţia excepţională în care va avea loc o astfel de prelucrare a Datelor personale, o vom înceta de îndată.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a modifica şi/sau completa prezenta politică de confidenţialitate în orice moment, din orice motiv, fără vreo notificare, alta decât publicarea politicii de confidenţialitate astfel cum a fost modificată şi/sau completată pe site-ul nostru.

CONTACT

Pentru mai multe detalii, precum şi pentru orice alte nelămuriri sau întrebări legate de prezenta politică de confidenţialitate, ne puteţi contacta la următoarele date de contact: contact@traduceriprofi.ro, +40 723 617 372.